Obchodní podmínky 

1. Kontaktní údaje

Název: Mgr. David Skýba - juchoo.cz

Sídlo/bydliště: Tuřanské nám. 30, Brno, 620 00

IČ: 70427704

Zapsaná: ŽL vydaný MMB ŽÚ, sp. značka ZU/MMB/0316301/2011, č.j. MMB/0318517/2011

Telefon: 605 233 630

Email: info@juchoo.cz

Kontaktní adresa: Mgr. David Skýba - juchoo.cz, Tuřanské nám. 30, Brno, 620 00

Seznam provozoven: Tuřanské nám. 30, Brno, 620 00

2. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele  Mgr. David Skýba, se sídlem Tuřanské nám. 30, Brno, 620 00, identifikační číslo:  70427704, zapsané v živnostenském rejstříku ŽL vydaný MMB ŽÚ, sp. značka ZU/MMB/0316301/2011, č.j. MMB/0318517/2011 upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.juchoo.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

3. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, nebo Slovenska.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. Cena za zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1400851001/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s.: (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate;
  • v hotovosti při osobním odběru (pouze při osobním převzetí zboží v Brně na adrese prodávajícího);
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží, nebo následující den po převzetí zboží na dobírku a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. Přeprava a dodání zboží

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Ochrana osobních údajů

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Spokojenost kupujících s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty jsou kupujícím zasílány pokaždé, když u nás nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího dotazník nebudeme dále zasílat.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Mgr. David Skýba, Tuřanské nám. 30, Brno, 620 00, adresa elektronické pošty info@juchoo.cz, telefon 605 233 630.

 

 Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 25. května 2018.

 

Všeobecné dodací podmínky a ceny poštovného
internetového obchodu www.juchoo.cz ,
platné a účinné od 24. 5. 2022

Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno jinak nebo pokud není mezi provozovatelem a kupujícím dohodnuto individuálně jinak, platí pro veškerý obchodní styk prostřednictvím internetového obchodu
www.juchoo.cz tyto dodací  podmínky:

1.) Způsob a místo dodání zboží je určeno kupujícím v objednávce.
Provozovatel splní povinnost dodat zboží jeho odesláním v případě, že mělo být zasláno poštou nebo dopravcem, nebo osobním doručením kupujícímu.

2.) Doprava je zajištěna kurýrní službou.

3.) Kupujícímu jsou účtovány náklady v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání zboží, a to dle aktuálního ceníku uvedeného na stránkách internetového obchodu. Tato cena je již v objednávce zahrnuta dle volby kupujícího při objednávání  zboží. Pokud cena v objednávce zahrnuta není nebo je kupujícícm zvolena chybně, stanoví ji provozovatel nejvýhodněji dle charakteru zvoleného zboží sám v informačním e-mailu při dodání nebo odeslání zboží.

4.) Konkrétní dodací lhůty jsou uvedeny u každého výrobku.

5.) Provozovatel nezaručuje okamžitou dostupnost nabízeného zboží. Dodací lhůty jsou u jednotlivých položek individuálně uvedeny. Dodací lhůta se pohybuje povětšinou v rozmezí cca 10 - 14 pracovních dní. Pokud potřebujete zboží dodat do určitého termínu, doporučujeme Vám s námi termín dodání zboží předem konzultovat, rádi Vám sdělíme aktuální dodací termíny jednotlivých položek  dle momentálního stavu skladu nebo termínů dovozců.

6.) Nebezpečí škody na zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy provozovatel předal zboží dopravci  - v případě zaslání zboží prostřednictvím dopravce kurýrní služby nebo České pošty.
Objednané zboží dodávané prostřednictvím pošty nebo dopravce bude provozovatelem zabaleno do kartonových krabic, které se vyznačují výbornou ochranou výrobku a do bublinkové fólie, která se vyznačuje výbornou ochranou povrchu výrobku, odolností proti vlhkosti a nárazům a má dobré izolační schopnosti.

7.) Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady reklamovat u provozovatele neprodleně po jejich zjištění.

8.) Výše dopravného činí :

Cena a způsob doručení zboží v České republice:

- Kurýr - doručení na adresu – zdarma při odběru nad 2.000 Kč v ostatních případech 99 Kč. Řidič Vám balíček se zbožím předá následující pracovní den po odeslání. O doručení balíku budete informování i dopravcem, na jehož internetových stránkách si můžete zvolit čas doručení. Jedná se o kvalitního a spolehlivého dopravce s možností sledovat cestu zásilky.

- Zásilkovna - doručení na výdejnu – zdarma při odběru nad 2.000 Kč v ostatních případech 69 Kč. Z nabídky si vyberete nejvhodnější výdejní místo, na které bude balíček doručen. Po předání balíčku přepravci obdržíte e-mail s trasovacím číslem - cestu Vaší zásilky tak můžete sledovat online. Po doručení balíku na výdejní místo obdržíte SMS a e-mail s heslem, díky němuž si budete moci zásilku do 7 dní kdykoliv vyzvednout. 

- Česká pošta Balík do ruky (DR) – zdarma při odběru nad 2.000 Kč v ostatních případech 149 Kč. Česká pošta garantuje doručení přímo do rukou adresáta již následující pracovní den od podání zásilky.

- Osobně – zdarma po předchozí telefonické dohodě. Vzhledem k tomu, že na adrese nemáme provozovnu, Vám po zkompletování objednávky zavoláme a dohodneme termín vyzvednutí.

Cena a způsob doručení zboží na Slovensko:

- SK Kurýr - přepravní služba – zdarma při odběru nad 2.000 Kč (cca 80 EUR*) v ostatních případech 119 Kč (cca 4,76 EUR*).

- Slovenská pošta – zdarma při odběru nad 2.000 Kč (cca 80 EUR*) v ostatních případech 135 Kč (cca 5,40 EUR*).

- Zásielkovňa – zdarma při odběru nad 2.000 Kč (cca 80 EUR*) v ostatních případech 89 Kč (cca 3,56 EUR*).

* - cena v EUR se odvíjí od aktuálního kurzu EUR ke Kč, proto se může mírně lišit (v řádu centů).

9.) Způsoby přijímaných plateb:

Informace o přijímaných způsobech platby v České republice:

- dobírkou za cenu 40 Kč
- platba předem
na účet vždy zdarma
- platba online přes platební bránu ComGate vždy zdarma
- platba hotově vždy zdarma
(pouze při osobním převzetí zboží v Brně na adrese prodávajícího)

Informace o přijímaných způsobech platby na Slovensku:

- dobírkou za cenu 40 Kč (cca 1,6 EUR*)
- platba předem
na účet vždy zdarma
platba online 
přes platební bránu ComGate vždy zdarma

* - cena v EUR se odvíjí od aktuálního kurzu EUR ke Kč, proto se může mírně lišit (v řádu centů).

 

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Internetového obchodu www.juchoo.cz, platné a účinné od 1.1.2016

Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno jinak nebo pokud není mezi provozovatelem a kupujícím dohodnuto individuálně jinak, platí pro veškerý obchodní styk prostřednictvím internetového obchodu www.juchoo.cz tyto záruční a reklamační podmínky:

1.) Záruční doba na dodané zboží činí 24 měsíců, pokud zákon nestanoví pro určité
druhy zboží jinou délku záruční doby. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží
kupujícím. Doba trvání záruky je uvedena v daňovém dokladu vydném prodejcem.

2.) Provozovatel není povinen vydávat samostatné záruční listy - postačuje, dodá-li
kupujícímu doklad o koupi zboží (fakturu) s uvedením doby trvání záruční lhůty.

3.) Záruka zaniká uplynutím záruční doby, porušením ochranných pečetí a nálepek
(pokud na zboží jsou), neodbornou instalací nebo jiným nesprávným uvedením do provozu,
nesprávným zacházením, nevhodnou obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o
zboží dodaném provozovatelem. Záruka též zaniká po jakýchkoliv vlastních úpravách
zboží ( vrtání, broušení, řezání, lepení, lakování, barvení apod.) kupujícím.

4.) Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
na vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození, na vady vzniklé
nedodržením pokynů uvedených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci ke zboží,
na vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly (např. zásah blesku, povodně, vichřice,
požár a podobně.)

5.) U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší
cena sjednána.

6.) Kupující bere na vědomí, že fotografie uvedené u zboží mohou v některých případech
zkreslovat velikost či barvu zboží, což nepředstavuje vadu zboží a důvod k reklamaci.
V případě nepřesných údajů uvedených u zakoupeného zboží na internetových stránkách
provozovatele, které se liší podstatným způsobem od skutečných vlastností zboží,
se přiměřeně použijí ustanovení o shodě s kupní smlouvou dle občanského zákoníku.

7.) Zjistí-li kupující při převzetí zboží nebo během užívání zboží vady, na něž je oprávněn
uplatnit reklamaci, musí tyto skutečnosti sdělit provozovateli vždy písemně bez zbytečného
odkladu.
V případě zjištění závady při převzetí zboží je kupující povinen uplatnit reklamaci
nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží.

8.) V případě reklamace musí kupující odeslat provozovateli řádný Reklamační list, který musí
obsahovat datum dodání zboží, číslo faktury provozovatele ( sloužící zároveň jako záruční list),
název výrobku, reklamované množství, podrobný a vyčerpávající popis závady a návrh na
vyřízení reklamace. K reklamaci je nutné zaslat také fotografii reklamovaných výrobků, fotografii balení zásilky a fotografii štítku zásilky, urychlí to řešení reklamace u dovozců nebo výrobců dodaného zboží.
Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10-ti dnů ode dne jejího obdržení a poté
ji vyřídit v zákonné lhůtě.